Miljö & Ansvar

Miljöpolicy

Miljöpolicyn innebär att Buildor.se inom ramen för företagets verksamhet ska:

 • Låta hushållning med resurser vara en naturlig del av vår verksamhet.
 • Låta vår verksamhet kännetecknas av miljöhänsyn, t ex i transporter och avfallshantering.
 • Låta miljön vara en faktor i varje beslut, från företagsövergripande frågor till beslut hos enskilda medarbetare.
 • Låta resurser som kan betraktas som ändliga ska hanteras sparsamt inför framtiden.
 • Låta energiförbrukningen och användningen av förbrukningsmaterial såsom kontorsartiklar minimeras, t ex genom användning av e-post.
 • Tillmötesgå myndigheters, allmänhetens och övriga intressenters krav i miljöfrågor.
 • Låta utbildningar som våra anställda genomgår i största möjliga mån ha anknytning till ämnet också från en miljö- och hållbarhetsaspekt.

 

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicyn innebär att Buildor.se inom ramen för företagets verksamhet ska:

 • Betraktas som en sund och modern arbetsgivare ur en jämställdhetssynpunkt.
 • Låta avanceringsmöjligheter vara helt oberoende av kön, sexuell läggning eller etnicitet.
 • Betrakta mångfald som en styrka hos våra intressenter som t ex våra medarbetare och leverantörer.
 • Sträva målinriktat och proaktivt mot mobbing eller någon form av trakasserier i vår verksamhet. Detta ska gälla såväl tal som skrift och övriga kommunikationsmedel.
 • Arbeta mot att våra anställda ska ha en sund balans i sin vardag. Vi tror detta är viktigt då vår framgång är en funktion av våra medarbetare och deras välmående.

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn innebär att Buildor.se inom ramen för företagets verksamhet ska:

 • Utbilda och informera våra medarbetare kontinuerligt om framsteg inom området, både internt och externt.
 • Uppmana och förvänta sig av våra medarbetare att hålla sig själva uppdaterade på området.
 • Efterleva lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet.
 • Sträva efter en nollstatistik vad beträffar olyckor och sjukdomar kopplade till vår verksamhet. Detta då vi kan hålla en låg sjukfrånvaro som ett resultat av denna strävan.
 • Ska ha nolltolerans gällande droger och en strävan efter en nikotinfri arbetsplats.
 • Ska arbeta med brandskyddssäkerhet för att konstant sträva efter ökad säkerhet inom området.

 

Har du idéer eller synpunkter på hur vi kan förbättra oss? Tveka inte att höra av dig!